Fortress in the Mountains 1

Trongsa Dzong, the longest dzong in Bhutan.