Fortress in the Mountains 2

Trongsa Dzong, the longest dzong in Bhutan.