Lady in a Pink Kimono Walking Through Torii Gates, Kyoto